کرج بلوار فهمیده پلاک ۴۴۵
info@cfms.ir
۰۲۶۳۲۷۱۶۴۹۱
تماس با ما

دریچه گرد جت دیفیوزر

در محیط‌هایی کــه لایــن اصلــی کانــال هــوا در ارتفــاع بالاتــر از حد معمول نصب‌شده اسـت و دهانـه انشـعاب خروجـی هـوا نیـز در تـراز بالاتـر از میـزان عـادی باشـد، رسـاندن هـوای خروجـی از دهانـه انشـعاب هـوا بـه قسـمت‌های پایین‌تر و بالابـردن راندمـان تهویــه مطبــوع بــا اســتفاده از دریچــه جــت دیفیــوزر که یکی از انواع دریچه توزیع هوا است امکان‌پذیــر می‌باشد. در حقیقت دریچه جت دیفیوزر جریان هوا را بــا ســرعت و شــتاب بــالا، تــا مســافت دورتــر پرتــاب می‌کند.
نکتـه مهـم دیگـر در مـورد دریچـه جـت دیفیـوزر ایـن موضـوع می‌باشد کــه علاوه بــر پرتــاب جریــان هــوا بــا ســرعت بــالا بــه محیـط، در دریچـه جـت دیفیـوزر، امـکان جهت‌دهی بـرای مسـیر پرتــاب جریــان هــوا نیــز، وجــود دارد.
در بدنـه دریچـه جـت دیفیـوزر یـک حجـم کـروی شـکل، به‌صورت توخالـی تعبیه‌شده کـه ایـن کـروی بـودن حجـم، باعـث گـردش کــره در مرکــز دریچــه جــت دیفیــوزر می‌گردد و امــکان خــروج هـوا از لولـه داخـل کـره را در مـدار 180 درجـه امکان‌پذیر می‌نماید.

محل نصب: قابل نصب در داخل سقف، دیوار و یا کانال‌های باز

جنس: آلومینیوم

ویژگی‌ها

  • پخش هوا به صورت متمرکز با قابلیت تنظیم در تمام جهات
  •  هوادهی تا 8000 فوت در دقیقه

موارد کاربرد

  • محیط‌های صنعتی، تالارها و سالن‌ها و ورزشگاه‌ها
  • نصب در ارتفاع سقف بیش از 4 متر